Algemene voorwaarden / Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Inleiding

DAPARTO is een platform waarop natuurlijke en/of rechtspersonen (hierna: „eindgebruikers”) aanbiedingen van bedrijfsmatige aanbieders (hierna: „handelaren”) die zich hebben gespecialiseerd in de handel met onderdelen voor motorvoertuigen, kunnen zoeken, vinden, vergelijken en aannemen. De volgende algemene voorwaarden (AV) en gebruiksvoorwaarden gelden voor beide groepen (hierna tezamen: „gebruikers”), tenzij anders is vermeld.

De op de website van DAPARTO door gebruikers geplaatste inhoud wordt in beginsel niet door DAPARTO gecontroleerd en betreft niet de mening van DAPARTO.

 1. Gebruikersaccounts
  1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount geeft de gebruiker een wilsverklaring af over de toegang tot het DAPARTO systeem. De registratieprocedure verloopt voor eindgebruikers en handelaren op verschillende wijze. De registratieprocedure voor handelaren is geregeld in de bijzondere voorwaarden voor handelaren. De registratieprocedure voor eindgebruikers is geregeld in § 4, onder a) van deze AV.
  2. Gebruikersaccounts zijn niet overdraagbaar.
  3. De controle van de bij de registratie verstrekte gegevens is voor DAPARTO slechts zeer beperkt mogelijk, daar de identificatie van personen op het internet niet gewaarborgd is. Iedere gebruiker dient zich in geval van twijfel zelf van de identiteit van mogelijke contractpartners te vergewissen.
  4. De registratie is toegestaan voor natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen. Gebruikers moeten handelingsbevoegd zijn, dat betekent in het bijzonder dat het gebruik in Duitsland voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar mogelijk is. Rechtspersonen en personenvennootschappen moeten bij het aanmaken van een account deugdelijk zijn vertegenwoordigd.
  5. De gegevens die bij het aanmaken van een account door DAPARTO worden gevraagd, dienen volledig en correct te worden aangegeven. Dit betreft in ieder geval de voor- en achternaam, een geldig e‑mailadres en een leveringsadres. De vermelding van een postbusadres en zgn. value added servicenummers (01805, 0900) is niet toegestaan.
  6. Naam- en/of adreswijzigingen dienen onverwijld aan DAPARTO te worden medegedeeld. Hetzelfde geldt voor wijzigingen bij rechtspersonen en vennootschappen die van wezenlijk belang zijn voor de overeenkomst. Eindgebruikers dienen dergelijke wijzigingen zelf in hun account bij DAPARTO aan te brengen. Indien bij de registratie onjuiste gegevens worden verstrekt of een deelnemer de wijzigingen niet bekendmaakt, kan de gebruiker met onmiddellijke ingang van DAPARTO worden uitgesloten.
  7. De bij de registratie gekozen gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder niet op naam- of merkrechten, en niet in strijd zijn met de goede zeden. Het wachtwoord mag niet aan derden worden medegedeeld.
  8. De gebruikersnaam mag niet uit een telefoonnummer, e‑mail- of internetadres bestaan of dergelijke gegevens bevatten.
 2. Algemene verplichtingen en verbintenissen van alle gebruikers
  1. Gebruikers zijn verplicht om de dienst alleen voor de beschreven doeleinden te gebruiken. Gebruikers zijn met name verplicht om
  2. geen toegang tot hun profiel te verschaffen aan derden en alle wachtwoorden en toegangsinformatie vertrouwelijk te behandelen. Indien een derde gebruik maakt van het profiel van een gebruiker voor een wederrechtelijke handeling, dient de gebruiker de schade vergoeden, voor zover hij het gebruik door nalatigheid mogelijk heeft gemaakt. Voorts dient hij de noodzakelijke informatie voor het instellen van een vordering tot schadevergoeding jegens de veroorzaker direct aan DAPARTO toe te zenden;
  3. ervoor zorg te dragen dat (bijv. bij het overnemen van teksten, afbeeldingen en gegevens van derden) alle industriële beschermings- en auteursrechten in acht worden genomen;
  4. niet zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene de gegevens of persoonsprofielen van andere gebruikers bekend te maken of aan derden door te sturen;
  5. de dienst van DAPARTO niet te misbruiken of te laten misbruiken, in het bijzonder geen wederrechtelijke inhoud of inhoud in strijd met de goede zeden door te sturen dan wel naar informatie te verwijzen die een volksopruiend oogmerk heeft, tot strafbare feiten aanzet, geweld verheerlijkt of bagatelliseert, een pornografische inhoud heeft, geschikt is om kinderen of jeugdigen zedelijke schade te berokkenen of hun welzijn aan te tasten, dan wel aan de reputatie van DAPARTO afbreuk kan doen;
  6. het onbevoegd opvragen van informatie of gegevens door hemzelf of niet daartoe gerechtigde derden na te laten, evenals het ingrijpen of laten ingrijpen in programma’s of internetdiensten die door DAPARTO worden beheerd, dan wel in datanetwerken van DAPARTO onbevoegd binnen te dringen of met behulp van geautomatiseerde systemen onbevoegd databanken boven het databestand van DAPARTO aan te maken (data scraping);
  7. een mogelijke uitwisseling van elektronische mededelingen niet te misbruiken voor het ongevraagd verzenden aan derden van berichten of informatie voor reclamedoeleinden (spamming);
  8. vóór verzending gegevens en informatie op virussen te controleren en daarvoor virusscanners te gebruiken die voldoen aan de stand van de techniek;
  9. tot de beëindiging van het gebruik zijn databestanden die in het systeem voorhanden zijn (documenten, informatie over transacties, beoordelingen etc.) door het downloaden ervan of andere geschikte maatregelen (print, kopie, printscreen) veilig te stellen, omdat na beëindiging van de gebruiksovereenkomst de toegang tot deze databestanden niet meer mogelijk is;
  10. geen mechanismen, software of scripts op de website van DAPARTO te gebruiken die het functioneren van de DAPARTO website kunnen storen en geen maatregelen te nemen die een ondraaglijke of bovenmatige belasting van de infrastructuur van DAPARTO tot gevolg kunnen hebben;
  11. in geval van inbreuk op een van voornoemde plichten aan DAPARTO schadevergoeding te betalen;
  12. DAPARTO te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op vorenstaande plichten of ander wederrechtelijk gebruik van de dienst door hem/haar dan wel met zijn goedkeuring plaatsvinden of die in het bijzonder ontstaan op grond van privacyrechtelijke, auteursrechtelijke of andere juridische geschillen die zijn verbonden met het gebruik van de dienst. Indien de gebruiker herkent of moet herkennen dat een dergelijke inbreuk dreigt, is hij verplicht om DAPARTO daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
  13. Bij schendingen van vorenstaande plichten is DAPARTO gerechtigd om naast het instellen van een vordering tot schadevergoeding, indien de ernst van de schending dit rechtvaardigt, de gebruikersaccount van de gebruiker te wissen en/of deze voor de toekomst van het gebruik van de diensten van DAPARTO uit te sluiten. Zodra een gebruiker is geblokkeerd, mag hij de diensten van DAPARTO ook niet meer gebruiken met andere gebruikersaccounts en zich niet opnieuw aanmelden.
 3. Systeemstoringen/aansprakelijkheid
  1. Onder systeemstoringen vallen niet de storingen die verband houden met het onjuist functioneren van de PC of andere apparaten (zoals mobiele telefoons, handhelds, tablets etc.) van de gebruiker dan wel diens internetverbinding of die anderszins buiten de verantwoordelijkheid van DAPARTO vallen.
  2. Bovendien worden aangekondigde onderhoudswerkzaamheden niet als storing aangemerkt. Bij DAPARTO worden de onderhoudswerkzaamheden, tijdens welke bepaalde functies niet beschikbaar zijn, gepland en aangekondigd.
  3. DAPARTO is ongeacht de rechtsgrond steeds onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade berust op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door DAPARTO, zijn wettelijk vertegenwoordiger of uitvoerders. Bovendien is DAPARTO steeds onbeperkt aansprakelijk wegens aantasting van lichaam, leven en/of gezondheid of wanneer de aanspraken voortvloeien uit het productaansprakelijkheidsrecht. Voorts is DAPARTO aansprakelijk voor licht nalatige schending van wezenlijke plichten. Wezenlijke plichten zijn plichten waarvan de niet-nakoming het behalen van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of de nakoming een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en op de naleving ervan de partijen regelmatig mogen vertrouwen. In dat geval is de aansprakelijkheid van DAPARTO beperkt tot vergoeding van de voorzienbare typische schade. DAPARTO is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere dan in het vorenstaande genoemde plichten.
 4. Gebruik als eindgebruiker
  1. De registratie als eindgebruiker bij DAPARTO is kosteloos en niet bindend. Ook verlangt DAPARTO geen vergoeding van de eindgebruikers voor de bemiddeling van aanbiedingen van de handelaren. Voor het aanmaken van een gebruikersaccount als eindgebruiker is registratie in het systeem noodzakelijk. DAPARTO behoudt zich het recht voor om deze registratie af te wijzen. Indien DAPARTO de registratie accepteert, ontvangt de eindgebruiker een bevestiging op het aangegeven e‑mailadres. Daardoor wordt de eindgebruiker gebruiker bij DAPARTO. Degene die via DAPARTO een bestelling plaatst zonder over een gebruikersacoount te beschikken, maakt eveneens gebruik van DAPARTO zodat ook op dat proces de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
  2. Fouten tijdens het registratieprocedure kunnen door wijziging van de betreffende gegevens worden gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om fouten achteraf te corrigeren door wijziging van de betreffende gegevens in de bestaande gebruikersaccount.
  3. De registratie wordt in het systeem van DAPARTO opgeslagen en zijn voor de eindgebruiker in zijn eindgebruikeraccount beschikbaar.
  4. Eindgebruikers kunnen de gebruiksovereenkomst te allen tijde beëindigen. Afmelding geschiedt per e‑mail aan abmelden@daparto.de. Veiligheidshalve dient daarbij het e‑mailadres te worden gebruikt dat in het gebruikersprofiel is opgeslagen. De opzegging kan ook naar het postadres van DAPARTO worden gestuurd.
 5. Functies van de website: Zoeken, Bestelling/Overeenkomst
  1. De belangrijkste functie van DAPARTO is de functie van marktplaats. Handelaren verkopen artikelen en, in voorkomend geval, diensten via DAPARTO. DAPARTO biedt een platform waarop handelaren en eindgebruikers door praktische functies, zoals bijv. het zoeken op voertuigmodellen, tot elkaar kunnen komen. DAPARTO zelf biedt geen artikelen aan en verleent geen garantie voor de aanbiedingen van de handelaren. DAPARTO deelt de eindgebruikers mede welke handelaar voor welke aanbieding verantwoordelijk is en biedt de handelaar de mogelijkheid om zijn (ten dele wettelijk voorgeschreven) informatie en de contractuele voorwaarden van zijn bedrijf op het platform te plaatsen. Hierbij is de handelaar verplicht om de wettelijke voorschriften van het land waar het aanbod geldt na te leven. Klanten dienen de privacyverklaringen, de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht en overige informatie en voorwaarden van de handelaren zorgvuldig door te lezen. Zodoende komt via DAPARTO een koopovereenkomst tot stand die uitsluitend tussen de eindgebruiker en de handelaar geldt. DAPARTO vertegenwoordigt noch de verkoper, noch de koper.
  2. DAPARTO stelt een zoeksysteem ter beschikking waarin de afzonderlijke artikelen van de handelaren die bij DAPARTO zijn geregistreerd kunnen worden gevonden. De handelaar voegt zijn artikelen aan dit zoeksysteem toe. DAPARTO controleert niet of de artikelen correct zijn toegevoegd. Indien een handelaar een artikel niet correct in het zoek- en overzichtsysteem plaatst en verkeerde gegevens over het artikel verstrekt, dienen aanspraken aan de eindgebruiker te worden gericht, tenzij er sprake is van schuld aan de zijde van DAPARTO. Het bepaalde in punt 3 c) wordt hierdoor niet aangetast.
  3. Thans bestaan er twee mogelijkheden om met hulp van DAPARTO artikelen te kopen. Bij aanbiedingen met de button „naar de shop” wordt de eindgebruiker naar de homepage van de handelaar doorgestuurd wanneer hij deze button aanklikt. Door de verbinding naar de website van de handelaar verlaat de eindgebruiker de website waarvoor DAPARTO verantwoordelijk is. De eventueel daarop volgende koop komt enkel via het systeem van de handelaar tot stand. Bij aanbiedingen met de button „in de winkelwagen” komt een eventuele koop via de website van DAPARTO tot stand. De volgende informatie heeft betrekking op de laatstgenoemde variant.
  4. De koopovereenkomst inzake artikelen of diensten die via DAPARTO tot stand is gekomen, geldt in beginsel alleen tussen eindgebruiker en handelaar. De voor de koop geldende voorwaarden blijken uit de verkoopvoorwaarden (AV) van de betreffende handelaar. DAPARTO stelt het technische kader voor de koop ter beschikking. Het koopproces wordt gestart door het aanklikken van „in de winkelwagen”. Het artikel wordt daardoor in een virtuele winkelwagen gelegd. Als de eindgebruiker alle artikelen die hij wilt kopen in de winkelwagen heeft gelegd, belandt hij door het aanklikken van de button „naar de kassa” of de link „winkelwagen” in de kopregel van de website en vervolgens de button „naar de kassa”, in het winkelwagensysteem van DAPARTO, waar hij de koop op bindende wijze kan afsluiten. Hier kunnen geregistreerde eindgebruikers zich eerst met hun toegangsgegevens in het systeem inloggen. Personen die niet over een gebruikersaccount bij DAPARTO beschikken, kunnen de gegevens die voor de koop en levering noodzakelijk zijn direct invullen. Fouten bij het invullen of de keuze van de artikelen kunnen tot het afgeven van de bindende wilsverklaring in het winkelwagensysteem worden gecorrigeerd. Door het aanklikken van de button „terug” of de desbetreffende button in de browser van het apparaat (PC, smartphone, tablet of een ander toestel met internettoegang) belandt de eindgebruiker terug op de pagina waarop de gegevens moet worden ingevuld en kan deze daar wijzigen. Een wijziging kan ook plaatsvinden door op de laatste pagina van het winkelwagensysteem „uw bestelling bij DAPARTO” de link „wijzigen” aan te klikken die direct naast de gevraagde gegevens staat. Verkeerd gekozen artikelen kunnen nog worden verwijderd door op de laatste pagina van het winkelwagensysteem „uw bestelling bij DAPARTO” op de link „wijzigen” te klikken en vervolgens op de link „verwijderen” dan wel op het desbetreffende symbool ernaast. Door het aanklikken van de button „nu kopen” geeft de eindgebruiker een bindende wilsverklaring af. Deze is gericht aan de betreffende handelaar. Bij de keuze van artikelen of diensten van meerdere handelaren wordt aan elke handelaar een afzonderlijke wilsverklaring gericht die alleen betrekking heeft op de artikelen die bij deze handelaar zijn geselecteerd.
  5. DAPARTO stuurt de eindgebruiker per e‑mail een bevestiging met de wezenlijke inhoud van de bestelling. DAPARTO raadt aan om de inhoud van deze mail veilig op te slaan of te printen, in ieder geval zodanig duurzaam te archiveren dat in geval van eventuele klachten de inhoud nog beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de contractuele voorwaarden (AV) en informatie van de handelaar. Het toezenden van de bevestiging van de bestelling, e‑mails over de status van de bestelling en evt. andere contractuele teksten zoals AV, informatie ten aanzien van het herroepingsrecht of gegevensbescherming van de handelaar geschiedt door DAPARTO in naam en in opdracht van de betreffende handelaar.
  6. Indien de klant geen bevestiging ontvangt, dient hij zijn systeem te controleren en evt. bij zijn provider na te gaan of deze mail mogelijk door een verkeerd ingestelde filter (spamfilter) is tegengehouden. Wanneer dat niet het geval is, kan de klant zich in het DAPARTO systeem inloggen en in zijn account controleren of een bestelling in werking is gezet. Is dat niet het geval, dan is er mogelijk sprake van een storing (zie punt 3). Indien de bestelling wordt gehinderd door een systeemstoring, is DAPARTO aansprakelijk wegens eigen schuld met inachtneming van punt 3 c) in het geval dat een nieuwe bestelling om redenen die niet aan de eindgebruiker kunnen worden toegerekend, niet mogelijk is.
 6. Beoordelingssysteem
  1. Gebruikers zijn verplicht om de beoordelingen uitsluitend naar waarheid af te geven en geen verklaringen af te leggen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. De beoordelingen van de gebruikers moeten in het bijzonder zakelijk zijn geformuleerd en mogen de beoordeelde niet ten onrechte kleineren. Commentaren van gebruikers worden door DAPARTO blijvend geplaatst. De gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze bekendmaking en verleent zo nodig aan DAPARTO de daarvoor noodzakelijk gebruiksrechten. Meer informatie over onze beoordelingsrichtlijnen vindt u hier.
  2. Elk gebruik van het beoordelingssysteem dat in strijd is met het doel ervan, namelijk het op oprechte en eerlijke wijze beoordelen van de contractpartner aan de hand van een afgesloten handelstransactie, is niet geoorloofd. Voorts is het niet toegestaan zichzelf te beoordelen of derden tot een bepaalde beoordeling aan te zetten. In de beoordeling mogen geen omstandigheden worden opgenomen die geen betrekking hebben op de concrete contractuele relatie.
  3. DAPARTO is te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing, bevoegd om beoordelingen van gebruikers te verwijderen die in strijd zijn met vorenstaande bepalingen of inbreuk maken op een wettelijk voorschrift.
 7. Slotbepalingen
  1. Voor gebruikers die koopman in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch), een publiekrechtelijke (bijzondere) instelling of een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn, is uitsluitend de rechter ter zetel van DAPARTO bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die voortvloeien uit deze AV.
  2. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het VN-koopverdrag.
  3. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de archivering van informatie die op de website van DAPARTO zichtbaar is en door DAPARTO wordt opgeslagen, die zij nodig hebben voor bewijsdoeleinden, boekhouding etc. , op een van DAPARTO onafhankelijk opslagmedium. DAPARTO slaat de gegevens die voor klanten beschikbaar zijn niet blijvend op. In het bijzonder zal DAPARTO ook de aanmeldingsprocedure op de website DAPARTO​.de niet blijvend toegankelijk archiveren.
  4. Hierbij wordt erop gewezen dat bij problemen omtrent de uitlegging van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in de anderstalige,vertaalde versies, de Duitse oorspronkelijke versie van doorslaggevende betekenis is.

Stand: 08-11-2018

De thans geldende AV vindt u hier

Privacyverklaring

Stand: KW 29/2018

In het volgende informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons evenals de aanspraken en rechten die u op grond van de regelingen inzake gegevensbescherming toekomen.

Deze privacyverklaring verschaft inlichtingen over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website (hierna tezamen: „website”). De privacyverklaring geldt onafhankelijk van de gebruikte domains, systemen en apparaten (bijv. desktop, mobiele telefoon etc.).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon, zoals bijv. naam, adres, e‑mailadressen, gebruikersgedrag. Welke gegevens worden verwerkt en de wijze waarop deze worden verwerkt, is met name afhankelijk van de service waarvan u bij ons gebruik maakt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en tot wie kan ik mij wenden?

De verwerkingsverantwoordelijke is:

DAPARTO GmbH
Salzufer 12
10587 Berlijn
Telefoon +49 30 5130 23 720
Fax +49 30 5130 23 719
info@daparto.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

mip Consult GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 9
10829 Berlijn
Telefoon +49 30 5130 23 720
datenschutz@daparto.com
www​.sofortdatenschutz​.de

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van het gebruik van onze website en evt. onze zakelijke relatie van u ontvangen.

Bij een louter informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server zendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende toegangsgegevens die voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om aan u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Tot deze toegangsgegevens behoren het IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (d.w.z. het adres van de betreffende opgeroepen website), toegangsmethode (GET, POST, PUT, DELETE.), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de betreffende overgedragen hoeveelheid gegevens, benodigde tijd voor het leveren van de website (time-to-first-byte), referrer URL (de daarvoor bezochte website), browsertype en ‑versie, besturingssysteem en oppervlak, taal en versie van de browsersoftware.

Voorts ontvangen wij uw persoonsgegevens indien u via het contactformulier of per e‑mail contact met ons opneemt. In dat geval zijn de persoonsgegevens uw naam en e‑mailadres (hierna: „contactgegevens”.

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken persoonsgegevens als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke in de zin van en in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) op basis van de volgende rechtsgronden:

3.1 Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen, art. 6, lid 1, onder c), AVG

De verwerking van persoonsgegevens (art. 4, onder 2), AVG) geschiedt binnen het kader van de beschikbaarstelling van het internetplatform daparto​.de. Het platform bevat informatie over aangeboden onderdelen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om verschillende aanbieders te vinden van de door u gewenste onderdelen.

Wij verkopen zelf geen artikelen en bieden geen garantie voor de juistheid van de informatie die door de aanbieders van de voertuigonderdelen aan ons ter beschikking worden gesteld. Een koop die door u op het platform DAPARTO wordt gesloten sturen wij door aan de betreffende aanbieder. Incidenteel bieden wij directe links naar de websites van andere aanbieders aan.

De doelen van de gegevensverwerking hangen in eerste linie ervan af of u al dan niet een koop sluit. 

Indien u beslist om via DAPARTO een koop te sluiten, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van een bemiddelingsopdracht en sturen wij uw gegevens door naar de betreffende verkoper. Indien u besluit om een gebruikersaccount aan te maken zonder een koop te sluiten, worden de gegevens die u ons bij het aanmaken van een gebruikersaccount verstrekt (e‑mailadres, pseudoniem, accounttype) in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen. Indien u bij een koop of een registratie zonder koop hiermee instemt zullen wij uw gegevens gebruiken om u middels onze DAPARTO nieuwsbrief te informeren over interessante nieuwigheden op de marktplaats.

3.2 Op grond van uw toestemming, art. 6, lid 1, onder a), AVG

Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. bij de bemiddeling van een koop, bij contact via ons contactformulier c.q. per e‑mail voor de behandeling en afwikkeling van de aanvraag, verzending van nieuwsbrieven, e‑mails etc.) is deze verwerking op basis van uw toestemming rechtmatig. Een verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Houdt u er rekening mee dat de intrekking alleen toekomstige werking heeft. De intrekking heeft geen betrekking op de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

3.3 Voor de uitvoering van maatregelen op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG

Indien u contact met ons opneemt (via het contactformulier of per e‑mail) worden uw gegevens, behalve op grond van een evt. verleende toestemming voor de behandelingen afwikkeling van de aanvraag, ook verwerkt op basis van de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG.

3.4 Binnen het kader van een belangenafweging, art. 6, lid 1, onder f), AVG

Indien noodzakelijk verwerken wij uw gegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden. Wij beogen daarbij in het bijzonder de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • waarborging van de IT-veiligheid, in het bijzonder de veiligheid van de website (zie de hiervoor in punt 2 genoemde gegevens)
 • instelling van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
 • reclame of marktonderzoek en opiniepeilingen, tenzij u het gebruik van uw gegevens hebt weersproken

4. Wie ontvangt mijn gegevens?

Binnen het bedrijf hebben die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke plichten.

Ook de door ons daartoe aangewezen verwerkers (art. 28 AVG) kunnen voor bovengenoemde doeleinden gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorie IT-diensten, logistiek, drukwerken, telecommunicatie, incasso, advisering en consulting evenals verkoop en marketing. Indien wij voor het beschikbaar stellen van onze diensten gebruik maken van verwerkers, nemen wij passende juridische voorzorgsmaatregelen evenals technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de relevante wettelijke voorschriften. De gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt.

De doorgifte van gegevens aan derden geschiedt enkel binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden, wanneer dit bijv. op grond van art. 6, lid 1, onder b), AVG voor contractuele doeleinden noodzakelijk is dan wel op grond van gerechtvaardigde belangen in een economische en doelmatige uitvoering van ons bedrijf overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) AVG of indien u met de doorgifte hebt ingestemd. Bij een louter informatief gebruik van de website geven wij in beginsel geen gegevens aan derden door.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Om veiligheidsredenen (bijv. voor de opheldering van misbruik of bedrog) wordt logfile informatie voor de duur van maximaal 30 dagen opgeslagen en daarna gewist (zie hierboven punt 2). Gegevens waarvoor een langere bewaartermijn voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist, totdat het betreffende geval definitief is opgehelderd.

Indien noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, waaronder bijv. ook de voorbereiding en afwikkeling van een bemiddelingsovereenkomst en de servicediensten na totstandkoming van de koopovereenkomst met de betreffende verkoper vallen.

Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieplichten die onder andere voortvloeien uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en de Duitse belastingwet (Abgabenordnung (AO)). De daarin vastgelegde bewaar- en documentatietermijnen bedragen minimaal twee en maximaal tien jaar.

Ten slotte wordt de bewaartermijn bepaald op grond van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijv. overeenkomstig § 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) in de regel 3 jaar bedraagt, in bepaalde gevallen echter ook maximaal dertig jaar, waarbij de wettelijke verjaringstermijn doorgaans drie jaar bedraagt.

6. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie?

De ter beschikking gestelde gegevens worden binnen de Europese Unie (EU) en in de Verenigde Staten (VS) verwerkt. Houdt u er rekening mee dat wij met betrekking tot ontvangers van uw gegevens voor landen zonder adequaatheidsbesluit van de Commissie overeenkomstig art. 45 AVG, zoals het geval is bij de VS, ofwel zeker stellen dat deze volgens het EU-US Privacy Shield gecertificeerd zijn (zoals bijv. Google) ofwel met deze ontvangers de standaardvoorschriften inzake gegevensbescherming van de EU zijn overeengekomen, ten behoeve van de bescherming van uw gegevens en het bieden van een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. U hebt de mogelijkheid om een kopie van de standaardvoorschriften inzake gegevensbescherming van de EU te ontvangen of in te zien. Indien gewenst kunt u daarvoor contact met ons opnemen via de in punt 1 aangegeven contactgegevens.

7. Welke rechten heeft heb ik op het gebied van gegevensbescherming?

Iedere betrokkene heeft

 • het recht op informatie op grond van art. 15 AVG,
 • het recht van rectificatie op grond van art. 16 AVG,
 • het recht op gegevenswissing op grond van art. 17 AVG,
 • het recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 AVG en
 • het recht op gegevensoverdracht op grond van art. 20 AVG.

Voorts kunt u uw toestemming, in beginsel met toekomstige werking, intrekken.

Bovendien bestaat er een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG jo. § 19 BDSG).

Ook willen wij u wijzen op uw recht van bezwaar op grond van art. 21 AVG:

Informatie over uw recht op bezwaar op grond van art. 21 AVG

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gegevensverwerking noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen); dit geldt ook voor daarop gebaseerde profilering in de zin van art. 4, onder 4), AVG, wat wij inzetten voor de beoordeling van vragenlijsten of reclamedoeleinden.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt tevens voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Voor dit bezwaar gelden geen vormvereisten en ontstaan enkel de kosten van doorgifte volgens het basistarief.

Het bezwaar dient, indien mogelijk, te worden gericht aan:DAPARTO GmbH
Salzufer 12
10587 Berlijn

of per e‑mail aan:
datenschutz@daparto.com

8. In hoeverre is er in afzonderlijke gevallen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering?

In het kader van de toegang tot onze website c.q het contact via het formulier of per e‑mail maken wij in beginsel geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig art. 22 AVG. Indien wij deze processen in individuele gevallen inzetten, zullen wij u daarvan separaat in kennis stellen indien dit wettelijk voorgeschreven is.

Wij verwerken uw gegevens niet geautomatiseerd met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering).

9. Ben ik verplicht om mijn gegevens beschikbaar te stellen?

Voor onze website moet u de persoonsgegevens beschikbaar stellen die technisch en om redenen van IT-veiligheid noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan. Indien u voornoemde gegevens niet beschikbaar stelt, kunt u geen gebruikmaken van onze website.

Bij contact via het formulier of per e‑mail dient u enkel de persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor de behandeling van uw aanvraag noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw aanvraag anders niet in behandeling nemen.

10. Nieuwsbrief

In het volgende willen wij u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie- en verzendprocedure, de statistische evaluatie evenals uw recht van bezwaar. Indien u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e‑mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna: „nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Indien bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet wordt beschreven, is dit doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Double opt-in en protocollering: De aanmelding voor onze nieuwsbrief geschiedt middels een zgn. double opt-insysteem. Dat wil zeggen dat u na de aanmelding een e‑mail ontvangt waarin u wordt verzocht om de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is van belang zodat niemand zich met een vreemd e‑mailadres kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om de aanmeldingsprocedure overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van de aanmelding en bevestiging evenals het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzender zijn opgeslagen geprotocolleerd.

Verzenders: De nieuwsbrief wordt verzonden door Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, hierna: „verzender”. De privacybepalingen van de verzender vindt u hier: https://​www​.newsletter2go​.de/​d​a​t​e​n​s​c​h​u​tz/.

Verder kan de verzender volgens eigen informatie deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, ter optimalisatie of verbetering van de eigen service inzetten, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden, om te kunnen bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzender gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden door te sturen.

Aanmeldingsgegevens: Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief volstaat het vermelden van uw e‑mailadres.

Meting van resultaten: De nieuwsbrieven bevatten een zgn. web beacon, een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de verzender wordt opgeroepen. Hierbij wordt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem verzameld, maar ook het IP-adres en het tijdstip van de oproep. Deze informatie wordt aan de hand van de technische gegevens gebruikt voor de technische verbetering van de diensten. De doelgroepen en hun leesgedrag worden vastgelegd aan de hand van de oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres worden bepaald) of de toegangstijden. Tot het statistisch verzamelen behoort eveneens de vaststelling of en wanneer de nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvanger van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch de bedoeling van de verzender, om afzonderlijke gebruikers in de gaten te houden. De evaluatie is veeleer bestemd voor het herkennen van de leesgewoonten van onze gebruikers en het daarop aanpassen van de inhoud of voor de verzending van verschillende inhoud passend bij de interesse van onze gebruikers.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van resultaten geschieden op grond van de toestemming van de ontvanger overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a) en art. 7 AVG jo. § 7, lid 2, onder 3), Duitse wet oneerlijke mededinging (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)) dan wel op grond van de wettelijke toestemming overeenkomstig § 7, lid 3, UWG.

De protocollering van de aanmeldingsprocedure geschiedt op grond van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid1, onder f), AVG en is bedoeld als bewijs van toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Opzegging/intrekking – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, oftewel uw toestemming intrekken. Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief kunt opzeggen. Wanneer gebruikers zich alleen voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en vervolgens de ontvangst ervan opzeggen, worden hun persoonsgegevens gewist.

11. Cookies & reikwijdtemeting

Cookies is informatie, die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt gestuurd en aldaar wordt opgeslagen voor later gebruik. Cookies zijn kleine bestanden of andere wijzen waarop informatie kan worden opgeslagen. De cookies zijn deels bedoeld voor de veiligheid, noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website (bijv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruiker bij de bevestiging van cookie-banners op te slaan.

Wij maken gebruik van zogenaamde sessie-cookies, die slechts voor de duur van het actuele bezoek op onze website worden opgeslagen (bijv. om uw log-in status op te slaan of voor de winkelwagenfunctie zodat het gebruik van onze onlinediensten mogelijk is). In een sessie-cookie wordt een toevallig gegenereerd identificatienummer opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn afkomst en de opslagduur. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessie-cookies worden gewist nadat u het gebruik van onze onlinediensten hebt beëindigd, bijv. wanneer u zich hebt uitgelogd of de browser hebt gesloten.

Over het gebruik van cookies in het kader van gepseudonimiseerde reikwijdtemeting worden de gebruikers in deze privacyverklaring geïnformeerd.

Indien de gebruiker niet wenst dat cookies op zijn computer worden opgeslagen, dient hij de betreffende opties in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze onlinediensten.

U kunt het gebruik van cookies die zijn bestemd voor reikwijdtemeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerk reclame-initiatief (http://​optout​.networkadvertising​.org/) en via de Amerikaanse website (http://​www​.aboutads​.info/​c​h​o​i​ces) of de Europese website (http://​www​.youronlinechoices​.com/​u​k​/​y​o​u​r​-​a​d​-​c​h​o​i​c​es/) weerspreken.

12. Google Analytics

Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch beheer van onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de onlinediensten door de gebruiker wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

Google is volgens het Privacy Shield verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://​www​.privacyshield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​0​1​L​5​A​A​I​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

Google zal deze informatie in onze opdracht inzetten om het gebruik van onze onlinediensten door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen deze onlinediensten op te stellen en om andere, in verbinding met het gebruik van deze onlinediensten en met het internetgebruik verbonden diensten voor ons uit te voeren. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. 

Wij maken gebruik van Google Analytics om de binnen de webdiensten van Google en zijn partners getoonde advertenties alleen aan gebruikers te laten zien, die ook interesse in onze onlinediensten hebben getoond of die bepaalde kenmerken bezitten (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Google doorsturen (zgn. remarketing of Google Analystics audiences). Met behulp van remarketing audiences willen wij er tevens voor zorgen dat onze advertenties bij de potentiële interesse van de gebruiker passen en niet opdringerig overkomen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort.

Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker is doorgestuurd wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. De gebruikers kunnen de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in hun browsersoftware verhinderen; de gebruikers kunnen bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en met hun gebruik van de onlinediensten gerelateerde gegevens aan Google en de verwerking van de gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://​tools​.google​.com/​d​l​p​a​g​e​/​g​a​o​p​t​o​u​t​?​h​l​=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://​www​.google​.com/​i​n​t​l​/​d​e​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​c​y​/​p​a​r​t​n​ers (gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners), http://​www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​t​e​c​h​n​o​l​o​g​i​e​s​/​ads (gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden), http://​www​.google​.de/​s​e​t​t​i​n​g​s​/​ads (het beheer van de informatie die Google gebruikt om reclame aan u te tonen).

13. Google (re)marketing diensten

Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch beheer van onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van de marketing- en remarketing diensten (hierna: „Google marketing diensten”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, („Google”).

Google is volgens het Privacy Shield verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://​www​.privacyshield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​0​1​L​5​A​A​I​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

De Google marketing diensten stellen ons in staat, advertenties voor en op onze website doelgerichter weer te geven, om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Indien een gebruiker bijv. reclame voor producten ontvangt waarvoor hij op andere websites interesse heeft getoond, wordt gesproken van „remarketing”. Voor dit doeleinde wordt bij het bezoek aan onze of andere websites waarop de Google marketing diensten zijn geactiveerd, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden zgn. (re-)marketing tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel “Web Beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Hierdoor wordt op het apparaat van de gebruiker een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domains worden gebruikt, onder andere door google​.com, doubleclick​.net, invitemedia​.com, admeld​.com, googlesyndication​.com of googleadservices​.com. In dit bestand wordt vermeld, welke websites worden bezocht door de gebruiker, voor welke inhoud hij zich interesseert en welk aanbod hij heeft aangeklikt, bovendien technische informatie over de browser en het besturingssysteem, referral websites, duur van het bezoek evenals informatie over het gebruik van de onlinediensten. Het IP-adres van de gebruiker wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen bij wijze van uitzondering in het geheel naar een server van Google in de VS wordt verstuurd en aldaar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet aan gegevens van de gebruiker bij andere Google diensten gekoppeld. Vorenstaande informatie kan door Google ook aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen aan hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd.

De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de Google marketing diensten gepseudonimiseerd verwerkt. Dit betekent dat Google bijv. niet de naam of het e‑mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookie-gerelateerd in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel verwerkt. Uit het oogpunt van Google worden de advertenties dus niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en getoond, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht zijn identiteit. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan dat de gegevens zonder pseudonimisering worden verwerkt. De door Google marketing diensten verzamelde informatie over de gebruikers worden aan Google doorgestuurd en op servers van Google in de VS opgeslagen. 

Tot de door ons gebruikte Google marketing diensten behoort o.a. het online reclameprogramma Google AdWords. Bij Google AdWords ontvangt iedere klant van AdWords een ander conversion-cookie. Cookies kunnen daardoor via de websites van klanten van AdWords niet worden gevolgd. De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversion statistieken op te stellen voor AdWords klanten die hebben gekozen voor conversion tracking. Hierbij worden de AdWords klanten op de hoogte gesteld van het totale aantal bezoekers die op hun advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een conversion tracking tag zijn doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie aan de hand waarvan de gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wij kunnen op grond van Google marketing diensten “DoubleClick” advertenties van derden integreren. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee voor Google en zijn partnerwebsites de koppeling van advertenties op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website en andere websites op het internet mogelijk wordt gemaakt.

Wij kunnen op grond van Google marketing diensten „AdSense” advertenties van derden integreren. AdSense maakt gebruik van cookies waarmee voor Google en zijn partnerwebsites de koppeling van advertenties op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website en andere websites op het internet mogelijk wordt gemaakt.

Wij kunnen eveneens gebruikmaken van de dienst „Google Optimizer”. Google Optimizer stelt ons in staat om binnen het kader van zogenoemde “A/B‑Testings” na te gaan, welke invloed verschillende veranderingen op een website hebben (bijv. veranderingen van de invoervelden, het design etc.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van de gebruiker opgeslagen. Hierbij worden alleen gepseudonimiseerde gegevens van de gebruiker verwerkt.

Voorts kunnen wij gebruik maken van de “Google Tag Manager” om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://​www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​t​e​c​h​n​o​l​o​g​i​e​s​/​ads, de privacyverklaring van Google vindt u op https://​www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​acy.

Als u de op uw interesses afgestemde advertenties door Google marketing diensten wilt weerspreken, kunt u gebruik maken van de door Google ter beschikking gestelde instellings- en opt-outmogelijkheden: http://​www​.google​.com/​a​d​s​/​p​r​e​f​e​r​e​n​ces.

14. Facebook custom audiences en Facebook marketing diensten

Binnen onze onlinediensten wordt op grond van onze gerechtvaardigde belangen van de analyse, optimalisatie en economisch beheer van onze onlinediensten en voor deze doeleindden gebruik gemaakt van het zogenaamde “Facebook pixel” van het sociale netwerk Facebook dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u bent gevestigd in de EU door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Facebook is volgens het Privacy Shield verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://​www​.privacyshield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​G​n​y​w​A​A​C​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

Met behulp van het Facebook pixel is Facebook in staat om de bezoekers van onze onlinediensten als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. “Facebook ads”) te bepalen. Dienovereenkomstig maken wij van het Facebook pixel gebruik om de door ons gebruikte Facebook ads alleen aan Facebook gebruikers te tonen, die ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken bezitten (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Facebook doorsturen (zgn. custom audiences). Met behulp van het Facebook pixel willen wij er tevens voor zorgen dat onze Facebook ads bij de potentiële interesse van de gebruiker passen en niet opdringerig overkomen. Met behulp van het Facebook pixel kunnen wij bovendien de doeltreffendheid van de Facebook advertenties voor statistieke doeleinden en marktonderzoek nagaan, doordat wij kunnen zien of gebruikers na het aanklikken van een Facebook advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zgn. conversion).

Het Facebook pixel wordt bij het bezoeken van onze websites direct door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een zgn. cookie, d.w.z. een klein bestand, opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook inlogt of in ingelogde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan onze onlinediensten opgeslagen in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus niet de mogelijkheid om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook evenals voor eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Voor zover wij gegevens ter vergelijking doorsturen naar Facebook, worden deze lokaal in de browser gecodeerd en pas dan via een beveiligde https-verbinding doorgestuurd. Dit geschiedt alleen met het doel om een vergelijking met de door Facebook gecodeerde gegevens mogelijk te maken. 

Bovendien maken wij bij het Facebook-pixel gebruik van de aanvullende functie „uitgebreide vergelijking” (hierbij worden gegevens zoals telefoonnummers, e‑mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers) voor het vormen van doelgroepen (custom audiences of lookalike audiences) doorgestuurd naar Facebook (gecodeerd). Meer informatie over „uitgebreide vergelijking”: https://​www​.facebook​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​6​1​1​7​7​4​6​8​5​6​5​4​668).

Eveneens op basis van onze gerechtvaardigde belangen maken wij gebruik van het proces „custom audiences from fil” van het sociale netwerk Facebook, Inc., hierbij worden de e‑mailadressen van de abonnees van de nieuwsbrief geüpload naar Facebook. Het uploadproces geschiedt gecodeerd. De upload is alleen bestemd voor het bepalen van de ontvangers van onze Facebook advertenties. Hierdoor willen wij ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt binnen het kader van de privacyrichtlijn van Facebook. Overeenkomstige algemene instructies voor de weergave van Facebook ads, in de privacyrichtlijn van Facebook: https://​www​.facebook​.com/​p​o​l​i​c​y​.​php. Speciale informatie en details over het Facebook pixel en de functie ervan vindt u onder „help” in Facebook: https://​www​.facebook​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​6​5​1​2​9​4​7​0​5​0​1​6​616.

U kunt de registratie door Facebook pixels en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook ads weerspreken. Voor het instellen van de soort advertenties die u op Facebook ziet, kunt u de door Facebook hiervoor ingerichte pagina bezoeken en aldaar de instructies voor de instellingen van op het gebruik gebaseerde reclame volgen: https://​www​.facebook​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​?​t​a​b​=​ads. De instellingen geschieden onafhankelijk van het platform, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zowel desktop computers maar ook mobiele toestellen, worden overgenomen. 

Om de registratie van uw gegevens met behulp van Facebook pixels op onze website te verhinderen, klikt u op de volgende link: Facebook opt-out: Als u op de link klikt, wordt een opt-outcookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de link opnieuw aanklikken. Bovendien geldt dit opt-out alleen binnen de door u gebruikte browser en alleen binnen ons webdomain, van waar de link werd aangeklikt.

U kunt het gebruik van cookies die zijn bestemd voor reikwijdtemeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerk reclame-initiatief (http://​optout​.networkadvertising​.org/), via de Amerikaanse website (http://​www​.aboutads​.info/​c​h​o​i​ces) of de Europese website (http://​www​.youronlinechoices​.com/​u​k​/​y​o​u​r​-​a​d​-​c​h​o​i​c​es/) weerspreken.

15. Facebook Social Plugins

Facebook Marketing Opt-Out: niet afgemeld

Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch beheer van onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van social plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook​.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video’s, grafieken of tekstbestanden) weergeven en zijn herkenbaar aan het Facebook logo (witte „f” op een blauwe achtergrond, de begrippen “Like”, “vind ik leuk” of een „opgestoken duim”-symbool) of zijn voorzien van het toevoegsel “Facebook Social Plugin”. De lijst en weergave van de Facebook Social Plug-ins kunt u hier bekijken: https://​developers​.facebook​.com/​d​o​c​s​/​p​l​u​g​i​ns/.

Facebook is volgens het Privacy Shield verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://​www​.privacyshield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​G​n​y​w​A​A​C​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

Als een gebruiker een functie van de onlinediensten bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt direct door Facebook naar het apparaat van de gebruiker verstuurd en van daaruit geïntegreerd in de onlinediensten. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt en informeren de gebruikers daarom overeenkomstig over onze stand van kennis.

Door het integreren van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de onlinediensten heeft bekeken. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek koppelen aan diens Facebook account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de like-button te drukken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie van uw apparaat direct naar Facebook gestuurd en aldaar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat desalniettemin de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres verkrijgt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in de privacybepalingen van Facebook: https://​www​.facebook​.com/​a​b​o​u​t​/​p​r​i​v​a​cy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via deze onlinediensten gegevens over hem verzamelt en deze in verband brengt met de bij Facebook over hem opgeslagen gegevens, moet hij zich voor het gebruik van onze onlinediensten uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen. Voor verdere instellingen en het weerspreken van het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden binnen de profielinstellingen van Facebook: https://​www​.facebook​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​?​t​a​b​=​ads, via de Amerikaanse website http://​www​.aboutads​.info/​c​h​o​i​c​es/ of de Europese website http://​www​.youronlinechoices​.com/. De instellingen geschieden onafhankelijk van het platform, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zowel desktop computers maar ook mobiele toestellen, worden overgenomen.

17. Reikwijdte-analyse met Matomo (voorheen PIWIK)

Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch beheer voor onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van Matomo, een open source software voor de statistische evaluatie van de gebruikerstoegang. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen. Mantoma maakt echter gebruik van cookies die op uw computer worden geplaatst en een analyse van het gebruik van deze onlinediensten door de gebruiker mogelijk maken. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze onlinediensten wordt op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

Piwik opt-out:

18. Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij maken binnen onze onlinediensten op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch beheer voor onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van inhoud en het dienstenaanbod van externe aanbieders om hun inhoud en diensten zoals bijv. video’s of teksten te integreren (hierna tezamen: „inhoud”). Voorwaarde is altijd dat externe aanbieders deze inhoud, het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is zodoende noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres slechts gebruiken voor het leveren van inhoud. Externe aanbieders kunnen voorts zogenaamde pixeltags (onzichtbare beeldbestanden, ook “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Door de “pixeltags” kan informatie, zoals bezoekertraffic op de pagina’s van deze website worden geëvalueerd. De pseudonieme informatie kan voorts in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van onze onlinediensten bevatten, en ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden.

De volgende weergave geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, evenals links naar hun privacyverklaringen, die nadere aanwijzingen bevatten over verwerking van gegevens en, zoals reeds deels genoemd, bezwaarmogelijkheden (zgn. opt-out):