Algemene voorwaarden / Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Inleiding

DAPARTO is een platform waarop natuurlijke en/of rechtspersonen (hierna: „eindgebruikers”) aanbiedingen van bedrijfsmatige aanbieders (hierna: „handelaren”) die zich hebben gespecialiseerd in de handel met onderdelen voor motorvoertuigen, kunnen zoeken, vinden, vergelijken en aannemen. De volgende algemene voorwaarden (AV) en gebruiksvoorwaarden gelden voor beide groepen (hierna tezamen: „gebruikers”), tenzij anders is vermeld.

De op de website van DAPARTO door gebruikers geplaatste inhoud wordt in beginsel niet door DAPARTO gecontroleerd en betreft niet de mening van DAPARTO.

 1. Gebruikersaccounts
  1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount geeft de gebruiker een wilsverklaring af over de toegang tot het DAPARTO systeem. De registratieprocedure verloopt voor eindgebruikers en handelaren op verschillende wijze. De registratieprocedure voor handelaren is geregeld in de bijzondere voorwaarden voor handelaren. De registratieprocedure voor eindgebruikers is geregeld in § 4, onder a) van deze AV.
  2. Gebruikersaccounts zijn niet overdraagbaar.
  3. De controle van de bij de registratie verstrekte gegevens is voor DAPARTO slechts zeer beperkt mogelijk, daar de identificatie van personen op het internet niet gewaarborgd is. Iedere gebruiker dient zich in geval van twijfel zelf van de identiteit van mogelijke contractpartners te vergewissen.
  4. De registratie is toegestaan voor natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen. Gebruikers moeten handelingsbevoegd zijn, dat betekent in het bijzonder dat het gebruik in Duitsland voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar mogelijk is. Rechtspersonen en personenvennootschappen moeten bij het aanmaken van een account deugdelijk zijn vertegenwoordigd.
  5. De gegevens die bij het aanmaken van een account door DAPARTO worden gevraagd, dienen volledig en correct te worden aangegeven. Dit betreft in ieder geval de voor- en achternaam, een geldig e‑mailadres en een leveringsadres. De vermelding van een postbusadres en zgn. value added servicenummers (01805, 0900) is niet toegestaan.
  6. Naam- en/of adreswijzigingen dienen onverwijld aan DAPARTO te worden medegedeeld. Hetzelfde geldt voor wijzigingen bij rechtspersonen en vennootschappen die van wezenlijk belang zijn voor de overeenkomst. Eindgebruikers dienen dergelijke wijzigingen zelf in hun account bij DAPARTO aan te brengen. Indien bij de registratie onjuiste gegevens worden verstrekt of een deelnemer de wijzigingen niet bekendmaakt, kan de gebruiker met onmiddellijke ingang van DAPARTO worden uitgesloten.
  7. De bij de registratie gekozen gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder niet op naam- of merkrechten, en niet in strijd zijn met de goede zeden. Het wachtwoord mag niet aan derden worden medegedeeld.
  8. De gebruikersnaam mag niet uit een telefoonnummer, e‑mail- of internetadres bestaan of dergelijke gegevens bevatten.
 2. Algemene verplichtingen en verbintenissen van alle gebruikers 
  1. Gebruikers zijn verplicht om de dienst alleen voor de beschreven doeleinden te gebruiken. Gebruikers zijn met name verplicht om
  2. geen toegang tot hun profiel te verschaffen aan derden en alle wachtwoorden en toegangsinformatie vertrouwelijk te behandelen. Indien een derde gebruik maakt van het profiel van een gebruiker voor een wederrechtelijke handeling, dient de gebruiker de schade vergoeden, voor zover hij het gebruik door nalatigheid mogelijk heeft gemaakt. Voorts dient hij de noodzakelijke informatie voor het instellen van een vordering tot schadevergoeding jegens de veroorzaker direct aan DAPARTO toe te zenden;
  3. ervoor zorg te dragen dat (bijv. bij het overnemen van teksten, afbeeldingen en gegevens van derden) alle industriële beschermings- en auteursrechten in acht worden genomen;
  4. niet zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene de gegevens of persoonsprofielen van andere gebruikers bekend te maken of aan derden door te sturen;
  5. de dienst van DAPARTO niet te misbruiken of te laten misbruiken, in het bijzonder geen wederrechtelijke inhoud of inhoud in strijd met de goede zeden door te sturen dan wel naar informatie te verwijzen die een volksopruiend oogmerk heeft, tot strafbare feiten aanzet, geweld verheerlijkt of bagatelliseert, een pornografische inhoud heeft, geschikt is om kinderen of jeugdigen zedelijke schade te berokkenen of hun welzijn aan te tasten, dan wel aan de reputatie van DAPARTO afbreuk kan doen;
  6. het onbevoegd opvragen van informatie of gegevens door hemzelf of niet daartoe gerechtigde derden na te laten, evenals het ingrijpen of laten ingrijpen in programma’s of internetdiensten die door DAPARTO worden beheerd, dan wel in datanetwerken van DAPARTO onbevoegd binnen te dringen of met behulp van geautomatiseerde systemen onbevoegd databanken boven het databestand van DAPARTO aan te maken (data scraping);
  7. een mogelijke uitwisseling van elektronische mededelingen niet te misbruiken voor het ongevraagd verzenden aan derden van berichten of informatie voor reclamedoeleinden (spamming);
  8. vóór verzending gegevens en informatie op virussen te controleren en daarvoor virusscanners te gebruiken die voldoen aan de stand van de techniek;
  9. tot de beëindiging van het gebruik zijn databestanden die in het systeem voorhanden zijn (documenten, informatie over transacties, beoordelingen etc.) door het downloaden ervan of andere geschikte maatregelen (print, kopie, printscreen) veilig te stellen, omdat na beëindiging van de gebruiksovereenkomst de toegang tot deze databestanden niet meer mogelijk is;
  10. geen mechanismen, software of scripts op de website van DAPARTO te gebruiken die het functioneren van de DAPARTO website kunnen storen en geen maatregelen te nemen die een ondraaglijke of bovenmatige belasting van de infrastructuur van DAPARTO tot gevolg kunnen hebben;
  11. in geval van inbreuk op een van voornoemde plichten aan DAPARTO schadevergoeding te betalen;
  12. DAPARTO te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op vorenstaande plichten of ander wederrechtelijk gebruik van de dienst door hem/haar dan wel met zijn goedkeuring plaatsvinden of die in het bijzonder ontstaan op grond van privacyrechtelijke, auteursrechtelijke of andere juridische geschillen die zijn verbonden met het gebruik van de dienst. Indien de gebruiker herkent of moet herkennen dat een dergelijke inbreuk dreigt, is hij verplicht om DAPARTO daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
  13. Bij schendingen van vorenstaande plichten is DAPARTO gerechtigd om naast het instellen van een vordering tot schadevergoeding, indien de ernst van de schending dit rechtvaardigt, de gebruikersaccount van de gebruiker te wissen en/of deze voor de toekomst van het gebruik van de diensten van DAPARTO uit te sluiten. Zodra een gebruiker is geblokkeerd, mag hij de diensten van DAPARTO ook niet meer gebruiken met andere gebruikersaccounts en zich niet opnieuw aanmelden.
 3. Systeemstoringen/aansprakelijkheid
  1. Onder systeemstoringen vallen niet de storingen die verband houden met het onjuist functioneren van de PC of andere apparaten (zoals mobiele telefoons, handhelds, tablets etc.) van de gebruiker dan wel diens internetverbinding of die anderszins buiten de verantwoordelijkheid van DAPARTO vallen.
  2. Bovendien worden aangekondigde onderhoudswerkzaamheden niet als storing aangemerkt. Bij DAPARTO worden de onderhoudswerkzaamheden, tijdens welke bepaalde functies niet beschikbaar zijn, gepland en aangekondigd.
  3. DAPARTO is ongeacht de rechtsgrond steeds onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade berust op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door DAPARTO, zijn wettelijk vertegenwoordiger of uitvoerders. Bovendien is DAPARTO steeds onbeperkt aansprakelijk wegens aantasting van lichaam, leven en/of gezondheid of wanneer de aanspraken voortvloeien uit het productaansprakelijkheidsrecht. Voorts is DAPARTO aansprakelijk voor licht nalatige schending van wezenlijke plichten. Wezenlijke plichten zijn plichten waarvan de niet-nakoming het behalen van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of de nakoming een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en op de naleving ervan de partijen regelmatig mogen vertrouwen. In dat geval is de aansprakelijkheid van DAPARTO beperkt tot vergoeding van de voorzienbare typische schade. DAPARTO is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere dan in het vorenstaande genoemde plichten.
 4. Gebruik als eindgebruiker 
  1. De registratie als eindgebruiker bij DAPARTO is kosteloos en niet bindend. Ook verlangt DAPARTO geen vergoeding van de eindgebruikers voor de bemiddeling van aanbiedingen van de handelaren. Voor het aanmaken van een gebruikersaccount als eindgebruiker is registratie in het systeem noodzakelijk. DAPARTO behoudt zich het recht voor om deze registratie af te wijzen. Indien DAPARTO de registratie accepteert, ontvangt de eindgebruiker een bevestiging op het aangegeven e‑mailadres. Daardoor wordt de eindgebruiker gebruiker bij DAPARTO. Degene die via DAPARTO een bestelling plaatst zonder over een gebruikersacoount te beschikken, maakt eveneens gebruik van DAPARTO zodat ook op dat proces de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
  2. Fouten tijdens het registratieprocedure kunnen door wijziging van de betreffende gegevens worden gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om fouten achteraf te corrigeren door wijziging van de betreffende gegevens in de bestaande gebruikersaccount.
  3. De registratie wordt in het systeem van DAPARTO opgeslagen en zijn voor de eindgebruiker in zijn eindgebruikeraccount beschikbaar.
  4. Eindgebruikers kunnen de gebruiksovereenkomst te allen tijde beëindigen. Afmelding geschiedt per e‑mail aan abmelden@daparto.de. Veiligheidshalve dient daarbij het e‑mailadres te worden gebruikt dat in het gebruikersprofiel is opgeslagen. De opzegging kan ook naar het postadres van DAPARTO worden gestuurd.
 5. Functies van de website: Zoeken, Bestelling/Overeenkomst
  1. De belangrijkste functie van DAPARTO is de functie van marktplaats. Handelaren verkopen artikelen en, in voorkomend geval, diensten via DAPARTO. DAPARTO biedt een platform waarop handelaren en eindgebruikers door praktische functies, zoals bijv. het zoeken op voertuigmodellen, tot elkaar kunnen komen. DAPARTO zelf biedt geen artikelen aan en verleent geen garantie voor de aanbiedingen van de handelaren. DAPARTO deelt de eindgebruikers mede welke handelaar voor welke aanbieding verantwoordelijk is en biedt de handelaar de mogelijkheid om zijn (ten dele wettelijk voorgeschreven) informatie en de contractuele voorwaarden van zijn bedrijf op het platform te plaatsen. Hierbij is de handelaar verplicht om de wettelijke voorschriften van het land waar het aanbod geldt na te leven. Klanten dienen de privacyverklaringen, de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht en overige informatie en voorwaarden van de handelaren zorgvuldig door te lezen. Zodoende komt via DAPARTO een koopovereenkomst tot stand die uitsluitend tussen de eindgebruiker en de handelaar geldt. DAPARTO vertegenwoordigt noch de verkoper, noch de koper.
  2. DAPARTO stelt een zoeksysteem ter beschikking waarin de afzonderlijke artikelen van de handelaren die bij DAPARTO zijn geregistreerd kunnen worden gevonden. De handelaar voegt zijn artikelen aan dit zoeksysteem toe. DAPARTO controleert niet of de artikelen correct zijn toegevoegd. Indien een handelaar een artikel niet correct in het zoek- en overzichtsysteem plaatst en verkeerde gegevens over het artikel verstrekt, dienen aanspraken aan de eindgebruiker te worden gericht, tenzij er sprake is van schuld aan de zijde van DAPARTO. Het bepaalde in punt 3 c) wordt hierdoor niet aangetast.
  3. Thans bestaan er twee mogelijkheden om met hulp van DAPARTO artikelen te kopen. Bij aanbiedingen met de button „naar de shop” wordt de eindgebruiker naar de homepage van de handelaar doorgestuurd wanneer hij deze button aanklikt. Door de verbinding naar de website van de handelaar verlaat de eindgebruiker de website waarvoor DAPARTO verantwoordelijk is. De eventueel daarop volgende koop komt enkel via het systeem van de handelaar tot stand. Bij aanbiedingen met de button „in de winkelwagen” komt een eventuele koop via de website van DAPARTO tot stand. De volgende informatie heeft betrekking op de laatstgenoemde variant.
  4. De koopovereenkomst inzake artikelen of diensten die via DAPARTO tot stand is gekomen, geldt in beginsel alleen tussen eindgebruiker en handelaar. De voor de koop geldende voorwaarden blijken uit de verkoopvoorwaarden (AV) van de betreffende handelaar. DAPARTO stelt het technische kader voor de koop ter beschikking. Het koopproces wordt gestart door het aanklikken van „in de winkelwagen”. Het artikel wordt daardoor in een virtuele winkelwagen gelegd. Als de eindgebruiker alle artikelen die hij wilt kopen in de winkelwagen heeft gelegd, belandt hij door het aanklikken van de button „naar de kassa” of de link „winkelwagen” in de kopregel van de website en vervolgens de button „naar de kassa”, in het winkelwagensysteem van DAPARTO, waar hij de koop op bindende wijze kan afsluiten. Hier kunnen geregistreerde eindgebruikers zich eerst met hun toegangsgegevens in het systeem inloggen. Personen die niet over een gebruikersaccount bij DAPARTO beschikken, kunnen de gegevens die voor de koop en levering noodzakelijk zijn direct invullen. Fouten bij het invullen of de keuze van de artikelen kunnen tot het afgeven van de bindende wilsverklaring in het winkelwagensysteem worden gecorrigeerd. Door het aanklikken van de button „terug” of de desbetreffende button in de browser van het apparaat (PC, smartphone, tablet of een ander toestel met internettoegang) belandt de eindgebruiker terug op de pagina waarop de gegevens moet worden ingevuld en kan deze daar wijzigen. Een wijziging kan ook plaatsvinden door op de laatste pagina van het winkelwagensysteem „uw bestelling bij DAPARTO” de link „wijzigen” aan te klikken die direct naast de gevraagde gegevens staat. Verkeerd gekozen artikelen kunnen nog worden verwijderd door op de laatste pagina van het winkelwagensysteem „uw bestelling bij DAPARTO” op de link „wijzigen” te klikken en vervolgens op de link „verwijderen” dan wel op het desbetreffende symbool ernaast. Door het aanklikken van de button „nu kopen” geeft de eindgebruiker een bindende wilsverklaring af. Deze is gericht aan de betreffende handelaar. Bij de keuze van artikelen of diensten van meerdere handelaren wordt aan elke handelaar een afzonderlijke wilsverklaring gericht die alleen betrekking heeft op de artikelen die bij deze handelaar zijn geselecteerd.
  5. DAPARTO stuurt de eindgebruiker per e‑mail een bevestiging met de wezenlijke inhoud van de bestelling. DAPARTO raadt aan om de inhoud van deze mail veilig op te slaan of te printen, in ieder geval zodanig duurzaam te archiveren dat in geval van eventuele klachten de inhoud nog beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de contractuele voorwaarden (AV) en informatie van de handelaar. Het toezenden van de bevestiging van de bestelling, e‑mails over de status van de bestelling en evt. andere contractuele teksten zoals AV, informatie ten aanzien van het herroepingsrecht of gegevensbescherming van de handelaar geschiedt door DAPARTO in naam en in opdracht van de betreffende handelaar.
  6. Indien de klant geen bevestiging ontvangt, dient hij zijn systeem te controleren en evt. bij zijn provider na te gaan of deze mail mogelijk door een verkeerd ingestelde filter (spamfilter) is tegengehouden. Wanneer dat niet het geval is, kan de klant zich in het DAPARTO systeem inloggen en in zijn account controleren of een bestelling in werking is gezet. Is dat niet het geval, dan is er mogelijk sprake van een storing (zie punt 3). Indien de bestelling wordt gehinderd door een systeemstoring, is DAPARTO aansprakelijk wegens eigen schuld met inachtneming van punt 3 c) in het geval dat een nieuwe bestelling om redenen die niet aan de eindgebruiker kunnen worden toegerekend, niet mogelijk is.
 6. Beoordelingssysteem
  1. Gebruikers zijn verplicht om de beoordelingen uitsluitend naar waarheid af te geven en geen verklaringen af te leggen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. De beoordelingen van de gebruikers moeten in het bijzonder zakelijk zijn geformuleerd en mogen de beoordeelde niet ten onrechte kleineren. Commentaren van gebruikers worden door DAPARTO blijvend geplaatst. De gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze bekendmaking en verleent zo nodig aan DAPARTO de daarvoor noodzakelijk gebruiksrechten. Meer informatie over onze beoordelingsrichtlijnen vindt u hier.
  2. Elk gebruik van het beoordelingssysteem dat in strijd is met het doel ervan, namelijk het op oprechte en eerlijke wijze beoordelen van de contractpartner aan de hand van een afgesloten handelstransactie, is niet geoorloofd. Voorts is het niet toegestaan zichzelf te beoordelen of derden tot een bepaalde beoordeling aan te zetten. In de beoordeling mogen geen omstandigheden worden opgenomen die geen betrekking hebben op de concrete contractuele relatie.
  3. DAPARTO is te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing, bevoegd om beoordelingen van gebruikers te verwijderen die in strijd zijn met vorenstaande bepalingen of inbreuk maken op een wettelijk voorschrift.
 7. Slotbepalingen
  1. Voor gebruikers die koopman in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch), een publiekrechtelijke (bijzondere) instelling of een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn, is uitsluitend de rechter ter zetel van DAPARTO bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die voortvloeien uit deze AV.
  2. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het VN-koopverdrag.
  3. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de archivering van informatie die op de website van DAPARTO zichtbaar is en door DAPARTO wordt opgeslagen, die zij nodig hebben voor bewijsdoeleinden, boekhouding etc. , op een van DAPARTO onafhankelijk opslagmedium. DAPARTO slaat de gegevens die voor klanten beschikbaar zijn niet blijvend op. In het bijzonder zal DAPARTO ook de aanmeldingsprocedure op de website DAPARTO​.de niet blijvend toegankelijk archiveren.
  4. Hierbij wordt erop gewezen dat bij problemen omtrent de uitlegging van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in de anderstalige,vertaalde versies, de Duitse oorspronkelijke versie van doorslaggevende betekenis is.

De thans geldende AV vindt u hier

Privacyverklaring

Stand: 31.03.2023

In het volgende informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons evenals de aanspraken en rechten die u op grond van de regelingen inzake gegevensbescherming toekomen.

Deze privacyverklaring verschaft inlichtingen over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website (hierna tezamen: „website”). De privacyverklaring geldt onafhankelijk van de gebruikte domains, systemen en apparaten (bijv. desktop, mobiele telefoon etc.).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon, zoals bijv. naam, adres, e‑mailadressen, gebruikersgedrag. Welke gegevens worden verwerkt en de wijze waarop deze worden verwerkt, is met name afhankelijk van de service waarvan u bij ons gebruik maakt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke instantie is:

DAPARTO GmbH
Stefan-Heym-Platz 1
10367 Berlijn, Duitsland
Telefoon 030 513 023 717
info@daparto.com

U kunt onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

mip Consult GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 9
10829 Berlijn, Duitsland
datenschutz@daparto.com
www​.sofortdatenschutz​.de

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website en, indien van toepassing, onze zakelijke relatie.

Als u de website puur voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende toegangsgegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. De toegangsgegevens omvatten het IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (dwz adres van de specifieke bezochte website), toegangsmethode (GET, POST, PUT, DELETE …), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid verzonden gegevens, tijd die nodig is om de pagina af te leveren (time- to ‑first-byte), verwijzende URL (eerder bezochte pagina), browsertype en ‑versie , besturingssysteem en zijn interface, taal en versie van de browsersoftware .

Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e‑mail . Persoonsgegevens zijn hierbij uw naam en e – mailadres en, indien van toepassing, de gegevens die u ons als bericht toestuurt (hierna “ contactgegevens ” genoemd ).

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van verwerking) en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken persoonsgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van en in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG) op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

3.1 Om contractuele verplichtingen na te komen, artikel 6 lid 1 lit. b AVG

De verwerking van persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG) vindt plaats in het kader van de terbeschikkingstelling van het internetplatform daparto​.de. Het platform bevat informatie over aangeboden accessoires. Hierdoor is het mogelijk om verschillende leveranciers te vinden die de door jou gewenste accessoires aanbieden.

Wij verkopen zelf geen goederen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie die door leveranciers van auto-accessoires aan ons wordt verstrekt. Een aankoop die u op het DAPARTO-platform doet, sturen wij door naar de betreffende aanbieder. Af en toe bieden we directe links naar de websites van andere aanbieders.

De doeleinden van de gegevensverwerking hangen in de eerste plaats af van het feit of u besluit een aankoop te doen.

Als u besluit een aankoop te doen via Daparto, verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van deze bemiddelingsopdracht en sturen wij uw gegevens door naar de betreffende verkoper. Als u besluit een gebruikersaccount te openen zonder een aankoop te voltooien, worden de gegevens die u ons verstrekt tijdens het aanmaken van het gebruikersaccount (titel, naam, e‑mailadres, pseudoniem, accounttype (privé, zakelijk)) opgeslagen in onze gegevens verwerkingssystemen. Als u akkoord gaat met een aankoop of een registratie zonder aankoop, zullen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessant nieuws op de markt met onze DAPARTO-nieuwsbrief.

3.2 Op basis van uw toestemming, artikel 6 lid 1 lit. een AVG

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. bij het regelen van een aankoop, wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of per e‑mail voor het verwerken en verwerken van de aanvraag, verzenden van nieuwsbrieven, e – mail etc. ) hebben gegeven, wordt de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van uw toestemming.

Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van toepassing is op de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping worden niet beïnvloed. De herroeping kan worden gestuurd naar bovenstaande contactgegevens of naar info@daparto.com .

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd of u toestemming wilt geven voor het gebruik van niet-essentiële cookies en vergelijkbare technologieën. Als u instemt met gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a AVG kunnen wij deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren. We kunnen ook verschillende marketingactiviteiten uitvoeren op basis van uw interacties met de website, andere marketingkanalen en andere derde partijen zoals sociale netwerken.

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken via onze cookie-instellingen onderaan onze website.

Om meer te weten te komen over de cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken, in het bijzonder over beheer en verwijdering, zie punt 10 hieronder.

3.3 Om een arbeidsrelatie tot stand te brengen, § 26 BDSG en na voltooiing van het sollicitatieproces in geval van afwijzing ter bescherming van legitieme belangen, artikel 6, lid 1 , lit. f AVG (verdediging van claims), indien van toepassing , indien toestemming is gegeven, artikel 6, lid 1, lit. een AVG

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e‑mail) in verband met uw sollicitatie, verwerken wij uw gegevens om uw geschiktheid voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) te controleren en om het sollicitatieproces uit te voeren. Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de afdeling HR ingezien. Geschikte sollicitaties worden dan intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden van de openstaande functie. Daar wordt dan besloten hoe verder te gaan. In principe hebben alleen die personen binnen het bedrijf die dit nodig hebben voor het goed laten verlopen van ons sollicitatieproces toegang tot uw gegevens.

3.4 Voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon, artikel 6, lid 1, onder b), AVG

contact met ons opneemt (via het contactformulier of e – mail), worden uw gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van precontractuele maatregelen , artikel 6 lid 1 lit. b AVG, verwerkt.

3.5 Als onderdeel van de belangenafweging, artikel 6, lid 1, punt f AVG

Indien nodig verwerken wij uw gegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden. In het bijzonder streven wij de volgende gerechtvaardigde belangen na:

Zorgen voor IT-beveiliging, in het bijzonder de beveiliging van de website (zie gegevens vermeld onder punt 2 hierboven)

Bewering van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen

Reclame of markt- en opinieonderzoek, op voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen het bedrijf hebben die afdelingen die uw gegevens nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, er toegang toe.

Ook door ons ingeschakelde verwerkers (art. 28 AVG) kunnen gegevens ontvangen voor de bovengenoemde doeleinden. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-services, logistiek, printservices, telecommunicatie, incasso, advies en consulting, maar ook sales en marketing. Als we gebruik maken van contractverwerkers om onze diensten te verlenen, nemen we passende juridische voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. De gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt.

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke vereisten. We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is, b.v. B. op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG is vereist voor contractuele doeleinden of op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. f AVG in een economische en effectieve uitvoering van onze bedrijfsvoering of u hebt ingestemd met de gegevensoverdracht. Na het plaatsen van een bestelling op Daparto worden de bij de bestelling betrokken dealers automatisch geïnformeerd dat de bestelling is ontvangen. In dit kader krijgen de deelnemende dealers de voor hen belangrijke klantgegevens en bestelgegevens toegestuurd. De dealers verwerken de door ons verstrekte gegevens uitsluitend voor het verwerken van inkomende bestellingen. Bij puur informatief gebruik van de website geven wij over het algemeen geen gegevens door aan derden.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) wordt logbestandsinformatie maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd (zie punt 2 hierboven). Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Indien nodig verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, waaronder bijvoorbeeld ook het initiëren en verwerken van een agentuurovereenkomst en ondersteuning na het sluiten van het koopcontract met de betreffende verkoper valt.

Bij een afwijzing worden de gegevens van de sollicitant na 6 maanden verwijderd. Als u niet bent aangenomen, maar uw sollicitatie nog steeds interessant voor ons is, bewaren wij uw sollicitatie voor toekomstige vacatures, op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven. De gegevens worden uiterlijk na twee jaar verwijderd.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en het belastingwetboek (AO). De daar vermelde opslag- en documentatietermijnen bedragen twee tot tien jaar.

Ten slotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) meestal 3 jaar kunnen zijn, maar in bepaalde gevallen kan ook oplopen tot dertig jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, bewaren wij de aan u verstrekte informatie tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn in overeenstemming met artikel 31 (2) nr. 1 OWiG, artikel 41 (1) BDSG, artikel 83 (5 ) verlicht. b AVG voor 3 jaar. Deze termijn kan worden verlengd als de wettelijke verjaringstermijn wordt verlengd vanwege onderbrekingen van de verjaringstermijn (bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken van de toezichthoudende autoriteiten).

6. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

De verstrekte gegevens worden binnen de Europese Unie en in de VS verwerkt. Houd er rekening mee dat we EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen met ontvangers van uw gegevens voor landen zonder een adequaatheidsbesluit van de Commissie overeenkomstig artikel 45 AVG, zoals het geval is met de VS.

De bescherming van persoonsgegevens in de VS komt niet overeen met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. Er zijn met name geen afdwingbare rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Het risico bestaat dus dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de verzender of ontvanger van de gegevens dit effectief kan voorkomen.

U heeft de mogelijkheid om een exemplaar van de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming te ontvangen of in te zien. Neem indien nodig contact met ons op via de contactgegevens vermeld onder punt 1 hierboven.

7. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

Elke getroffen persoon heeft

• het recht op informatie volgens artikel 15 AVG (d.w.z. u hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen),

• het recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG (d.w.z. als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u om rectificatie van deze gegevens vragen),

• het recht op gegevenswissing volgens artikel 17 AVG en het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG (d.w.z. u hebt mogelijk het recht om te verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als, bijvoorbeeld, voor dergelijke verwerking er niet langer een legitiem zakelijk doel is en wettelijke bewaarvereisten vereisen geen verdere opslag),

• het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG (d.w.z. u heeft mogelijk het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens ongehinderd over te dragen aan een andere verantwoordelijke overmaken).

Bovendien kunt u uw toestemming intrekken, in principe met werking voor de toekomst.

Daarnaast bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG juncto artikel 19 BDSG).

Daarnaast willen wij u wijzen op uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:

Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1 , lit. e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 lid 1 lit. f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG, die we gebruiken om vragenlijsten te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om direct marketing uit te voeren. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan informeel worden gemaakt en er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

Indien mogelijk dient het bezwaar te worden gestuurd naar:

DAPARTO GmbH
Stefan-Heym-Platz 1
10367 Berlijn, Duitsland

of per e‑mail naar :

datenschutz@daparto.com

8. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering ?

Wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt via formulier of e – mail, maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde automatische besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 AVG. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken , zullen we u hier apart informeren, voor zover dit wettelijk verplicht is .

Wij verwerken uw gegevens niet automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren ( profilering ).

9. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van onze website moet u de persoonsgegevens verstrekken die om technische of IT-beveiligingsredenen nodig zijn om onze website te gebruiken. Als u de bovengenoemde gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u contact met ons opneemt via formulier of e – mail , hoeft u alleen de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te verwerken . Anders kunnen we uw verzoek niet verwerken.

10. Betalingsdienstverlener: PayPal

via PayPal worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.rl. et Cie , SCA, 22 – 24 Boulevard Royal, L‑2449 Luxemburg (“ Paypal ”). Alle ingevoerde betalingsgegevens worden rechtstreeks in het PayPal-systeem ingevoerd en kunnen door ons niet worden gelezen of opgeslagen. Voor de betalingsverwerking geven we uw naam, uw factuurbedrag en uw afleveradres door aan PayPal als u voor deze betalingsmethode hebt gekozen. Zonder de overdracht van uw persoonlijke gegevens kunnen we geen betaling via PayPal uitvoeren, maar u kunt wel een andere betalingsmethode kiezen.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal en automatische incasso via PayPal. Indien nodig worden uw betalingsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

Als u als onderdeel van het betalingsproces wordt omgeleid naar de eigen pagina’s van PayPal, is het mogelijk dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Wij hebben hier geen invloed op en zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Raadpleeg voor meer informatie de verklaring van PayPal over cookies en volgtechnologieën: https://​www​.paypal​.com/​n​l​/​w​e​b​a​p​p​s​/​m​p​p​/​u​a​/​c​o​o​k​i​e​-​f​ull.

Door een rekening bij PayPal aan te houden, hebt u mogelijk uitdrukkelijk ingestemd met verdere gegevensverwerking en overdracht waarop wij geen invloed hebben. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://​www​.paypal​.com/​n​l​/​w​e​b​a​p​p​s​/​m​p​p​/​u​a​/​p​r​i​v​a​c​y​-​f​ull.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

11. Nieuwsbrieven

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de procedures voor registratie , verzending en statistische evaluatie, evenals uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze en de beschreven procedures te ontvangen.

Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e – mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna ” nieuwsbrief ” ) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, is deze doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrief bevat ook informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Double- opt ‑in en inloggen: aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double- opt ‑in-procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e – mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e‑mailadres van iemand anders . De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten . Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden gelogd.

Verzendserviceprovider: CleverReach wordt gebruikt als nieuwsbriefsoftware, hierna “verzendserviceprovider” genoemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastedem (“CleverReach”). Wij hebben met CleverReach een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform de AVG, waarna CleverReach de gegevens strikt volgens onze instructies voor ons verwerkt. Meer informatie vindt u op https://​www​.cleverreach​.com/​e​n​-​d​e​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​i​cy/.

Bovendien kan de verzenddienstverlener volgens eigen informatie deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, b.v. B. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.

Aanmeldingsgegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende dat u uw e‑mailadres invoert .

Succesmeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web beacon”, dwz een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzendserviceprovider. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook vastgesteld of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers . Het is echter noch onze bedoeling noch die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van onze gebruikers.

Het verzenden van de nieuwsbrief en het meten van het succes zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a, artikel 7 AVG in combinatie met artikel 7, lid 2, nr. 3 UWG of op basis van wettelijke toestemming in overeenstemming met artikel 7, lid 3, UWG.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Beëindiging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dwz uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Als de gebruikers zich alleen hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en deze registratie hebben geannuleerd, worden hun persoonlijke gegevens verwijderd.

12. Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en alle diensten die we gebruiken, gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website, zoals webopslag of webbakens (zie hieronder).

Cookies worden in de browser op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen. Ze bevatten informatie die is opgeslagen over een bezochte pagina. De cookie wordt door de webserver naar de browser gestuurd of door een script (JavaScript) in de browser gegenereerd. De webserver kan deze cookie-informatie direct uitlezen bij volgende, hernieuwde bezoeken aan deze site of de cookie-informatie via een script op de website naar de server sturen. Als cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze meestal bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website, terwijl andere cookies ons helpen onze website te verbeteren door inzicht te geven in hoe u de website gebruikt.

Bij webopslag wordt informatie lokaal opgeslagen in de cache van uw browser. De opgeslagen informatie wordt na het sluiten van het browservenster ofwel automatisch weer verwijderd (“session storage”) of blijft behouden zodat deze bij een volgend bezoek aan de website opnieuw kan worden gelezen (“ local storage”), op voorwaarde dat u uw browser wijzigt. cache wissen (“browsergegevens”).

Webbakens zijn afbeeldingen van 1×1 pixel die op verschillende manieren in websites of e‑mails (nieuwsbrieven) zijn geïntegreerd en die ook worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en te evalueren.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. b AVG voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f DSGVO, ter bescherming van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het sitebezoek of in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. een DSGVO als gevolg van uw toestemming. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om in de cookie-instellingen aan het einde van onze website uw toestemming voor de toekomst in te trekken of wijzigingen aan te brengen.

U kunt het opslaan van cookies individueel voorkomen via de instellingen van uw browser (hoe u de afhandeling van cookies instelt, kunt u vinden op de helppagina van de browser). U vindt hulp voor cookiebeheer in de meest gangbare browsers op de volgende adressen:

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze website kan beperken.

Daarnaast kunt u cookies, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, deactiveren via de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU https://​www​.youronlinechoices​.com/​n​l​/​u​w​-​a​d​v​e​r​t​e​n​t​i​e​-​v​o​o​r​k​e​u​ren.

We zullen u in de volgende paragrafen informeren over het specifieke gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, evenals over de reikwijdte van de verzamelde informatie.

13. DAPARTO – koekjes

Wij gebruiken zelf cookies op onze website. Met behulp van een sessie-ID-cookie, die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat wordt geplaatst, kunnen wij ervoor zorgen dat uw bezoekersstatus op alle pagina’s bij het surfen op onze website behouden blijft. Daarnaast gebruiken we een cookie waarin we de door de bezoeker ingestelde landinformatie opslaan, zodat we de prijzen en leveringsvoorwaarden van het geselecteerde land voor de getoonde producten kunnen weergeven. De hierboven beschreven cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Ten slotte slaan we een winkelwagen-ID op in een cookie om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en aan een specifieke bezoeker te kunnen toewijzen. De cookie heeft een bewaartermijn van één jaar.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG om onze website effectief te kunnen gebruiken.

14​.Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

De Google Tag Manager maakt de integratie van andere diensten van derden mogelijk. De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar Google ontvangt uw IP-adres. De servers van Google Tag Manager bevinden zich meestal in Ierland, maar ook in de VS.

Bij de verwerking van uw gegevens in de VS bestaat het risico dat autoriteiten (zoals geheime diensten) toegang krijgen tot de verzonden gegevens, die deze gegevens verzamelen en analyseren. Ook de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene kan niet worden gegarandeerd.

Met de indiening van uw toestemming voor gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a DSGVO via onze toestemmingsbanner gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS ondanks mogelijke toegang door Amerikaanse autoriteiten, artikel 49 lid 1 lit. een AVG.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u in de privacyverklaring van Google op https://​policies​.google​.com/​p​r​i​v​a​c​y​?​h​l​=​n​l​&​g​l​=nl.

15. Cloudflare Bot- bescherming

We gebruiken botoplossingen van Cloudlare , Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, VS (“Cloudflare”) op onze website. De botoplossingen van Cloudflare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om onze site te beschermen tegen kwaadwillende bots. We gebruiken Cloudflare om ons te beschermen tegen aanvallen van internet.

Voor deze doeleinden verwerkt Cloudflare namens ons het IP-adres van de websitebezoeker, evenals log- en prestatiegegevens van de website. De verzamelde gegevens worden binnen 24 uur weer verwijderd. De gegevens worden meestal verzonden naar een Cloudflare-server in de VS.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f DSGVO om ons te beschermen tegen aanvallen en om de beschikbaarheid van onze website te waarborgen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Cloudflare op https://​www​.cloudflare​.com/​p​r​i​v​a​c​y​p​o​l​i​cy/.

16. TrustedShops ‑widget

Trustbadge van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen, Duitsland (“Trusted Shops”) op onze website om het Trusted Shops-keurmerk en klantbeoordelingen weer te geven, evenals de mogelijkheid voor de klant om onze online winkel na een bestelling , geïntegreerd.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op dat ook het IP-adres, het tijdstempel van het bezoek en de referrer- URL bevat en documenteert het ophalen. Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken, een probleemloze werking van de website te garanderen en afwijkingen te registreren.

Na het afronden van de bestelling wordt uw gehashte e‑mailadres naar Trusted Shops GmbH gestuurd. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG bij het controleren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops en bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten. Als u bent aangemeld voor de diensten van Trusted Shops, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent aangemeld voor de diensten, krijgt u de eerste keer de mogelijkheid om dat te doen. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops verwijderd en is persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

Met betrekking tot de gegevensverwerking zijn zowel wij als Trusted Shops samen verantwoordelijk volgens artikel 26 AVG. U kunt lezen over de verdeling van verwerkingsgerelateerde verantwoordelijkheden op https://​help​.etrusted​.com/​h​c​/​n​l​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​4​4​0​2​5​8​7​3​6​9​105 onder Bijlage I. De getroffenen kunnen hun rechten doen gelden tegen elke verantwoordelijke persoon.

De serverlocaties van Trusted Shops bevinden zich in Duitsland in Frankfurt en München. Houd er rekening mee dat Trusted Shops op het gebied van hosting, monitoring en logging gebruikmaakt van dienstverleners die gevestigd zijn in een land buiten de EU en de EER, met name in de VS. In dit geval zorgt Trusted Shops ervoor dat de verwerking van uw gegevens op een passend beschermingsniveau is door het indienen van een adequaatheidsbesluit (vgl. Art. 45 lid 1 DSGVO), het gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (vgl. (artikel 46, lid 2, onder c AVG) of andere effectieve waarborgen waarin de AVG voorziet.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Trusted Shops vindt u op https://​www​.trustedshops​.nl/​j​u​r​i​d​i​s​c​h​e​-​i​n​f​o​r​m​a​t​ie/.

17. Zendesk

Wij gebruiken de chatfunctie van Zendesk , Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA (“ Zendesk ”) om onze websitebezoekers via onze website een contactmogelijkheid te bieden.

Zendesk verwerkt namens ons alleen informatie die nodig is voor de technische verwerking van de verzoeken. Om Zendesk te kunnen gebruiken, moet er minimaal een correct e‑mailadres worden ingevoerd. Pseudoniem gebruik is mogelijk. Tijdens het verwerken van serviceaanvragen kan het nodig zijn om aanvullende gegevens te verzamelen om uw aanvraag te beantwoorden (naam, e‑mail, telefoonnummer, chassisnummer en bestelnummer). Zendesk slaat informatie op in de lokale opslag (webopslag) van de browser van de bezoeker om een unieke hash te genereren om de gebruiker te herkennen. Deze is 15 minuten geldig vanaf de laatste interactie.

Zendesk hebben we serverlocaties binnen de EU afgesproken . Houd er rekening mee dat Zendesk onder bepaalde omstandigheden gegevens kan overdragen naar een land buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, met name de VS. De mogelijke verwerking van uw gegevens buiten de EU of de EER is gebaseerd op zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, in overeenstemming met artikel 46, lid 2, lit. c AVG, die u bij ons kunt opvragen.

Het gebruik van Zendesk is optioneel en de gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren en versnellen van onze klant- en gebruikersservice. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen en opslaan van gegevens in het externe systeem van Zendesk , bieden wij u alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van serviceverzoeken per e‑mail, telefoon of post.

voor meer informatie over het privacybeleid van Zendesk naar https://​www​.zendesk​.nl/​c​o​m​p​a​n​y​/​a​g​r​e​e​m​e​n​t​s​-​a​n​d​-​t​e​r​m​s​/​p​r​i​v​a​c​y​-​n​o​t​i​ce/.

18. Microsoft-advertenties (Bing-advertenties en het bijhouden van conversies)

We gebruiken het online advertentieprogramma Microsoft Advertising (Bing Ads) van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown , Dublin 18, D18 P521, Ierland (“Microsoft”) om advertenties weer te geven binnen het advertentienetwerk van Microsoft. In verband met deze service gebruiken we Microsoft Conversion Tracking om het succes van onze advertentiecampagnes te meten en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

Als een gebruiker op een advertentie klikt en op onze website terechtkomt, slaat Microsoft een cookie op het apparaat van de gebruiker op. In combinatie met een Universal Event Tracking (UET) tag, een code die op onze website is geïntegreerd, krijgen wij de mogelijkheid om gebruikersactiviteiten op onze website te volgen. Op deze manier kunnen wij en Microsoft zien via welke advertentie de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website, welke pagina’s hij heeft bezocht en hoe lang hij op deze pagina’s is gebleven, en op welke producten de gebruiker heeft geklikt, in de winkelwagen is geplaatst of heeft gekocht. Daarnaast verwerkt Microsoft het IP-adres en de geografische locatie, browser- en apparaatinformatie, cookie- ID’s en algemene gebruiksgegevens, zoals de advertenties waarop is geklikt en het webverzoek. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren . Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. We slaan ook een Microsoft-klik-ID (MSCLKID) op, een parameter die wordt doorgegeven in de URL van advertentieklikken. Er wordt informatie vastgelegd over het aangeklikte advertentiemedium, zoals bron, medium, campagne, advertentiegroep, zoekterm en zoektermoptie. Met deze informatie kunnen wij bepalen welke bezoeker van onze website naar welke advertentie is verwezen. Dit helpt ons om evaluaties te maken van het succes van onze advertentieplaatsing. De MSCLKID-parameter wordt opgeslagen in een afzonderlijke cookie genaamd “MSCLKID”. De informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken . We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

Standaard hebben de Microsoft Ads-cookies een levensduur van 30 dagen en de MSCLKID-cookie heeft een bewaartijd van 90 dagen. Voor een langere periode bewaren wij de gegevens alleen in geanonimiseerde vorm.

De gegevens worden meestal naar een server van Microsoft in de VS verzonden. Bij de verwerking van uw gegevens in de VS bestaat het risico dat autoriteiten (zoals geheime diensten) toegang krijgen tot de verzonden gegevens, die deze gegevens verzamelen en analyseren. Ook de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene kan niet worden gegarandeerd.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a DSGVO alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Door uw toestemming te geven, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, artikel 49, lid 1 , lit. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in de cookie-instellingen aan het einde van onze website.

https://​privacy​.microsoft​.com/​n​l​-​n​l​/​p​r​i​v​a​c​y​s​t​a​t​e​m​ent voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft .

19. Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

In opdracht van ons verzamelt Google informatie over het gebruik van onze website om deze te evalueren, om rapporten over de activiteiten op deze website samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van deze website aan te bieden. Hiervoor gebruikt Google cookies op onze website, die op uw eindapparaat worden opgeslagen.

De volgende gegevens worden verwerkt als onderdeel van Google Analytics: het IP-adres en de geografische locatie, browser- en apparaatinformatie en de verwijzende URL. Daarnaast wordt informatie over het gebruiksgedrag van onze bezoekers op de website bijgehouden. Google maakt pseudonieme gebruiksprofielen aan. De verzamelde gegevens worden 38 maanden bewaard.

We gebruiken Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De gegevens worden meestal naar een server van Google in de VS verzonden. Bij de verwerking van uw gegevens in de VS bestaat het risico dat autoriteiten (zoals geheime diensten) toegang krijgen tot de verzonden gegevens, die deze gegevens verzamelen en analyseren. Ook de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene kan niet worden gegarandeerd.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. een AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Door uw toestemming te geven, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, artikel 49, lid 1 , lit. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in de cookie-instellingen aan het einde van onze website.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://​support​.google​.com/​a​n​a​l​y​t​i​c​s​/​a​n​s​w​e​r​/​6​0​0​4​2​4​5​?​h​l​=nl.

20. Google-advertenties

Wij gebruik maken van het online advertentieprogramma “Google Ads” van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken het Google Ads-aanbod om advertenties binnen het advertentienetwerk van Google te plaatsen. In verband met deze dienst gebruiken we de volgende extra functies: Google Ads Conversion Tracking (13 a) en Google Ads Remarketing (13 b).

De door Google Ads verzamelde gegevens worden meestal naar een server van Google in de VS verzonden. Bij de verwerking van uw gegevens in de VS bestaat het risico dat autoriteiten (zoals geheime diensten) toegang krijgen tot de verzonden gegevens, die deze gegevens verzamelen en analyseren. Ook de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene kan niet worden gegarandeerd.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. een AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Met de indiening van uw toestemming voor gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a DSGVO via onze toestemmingsbanner gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS ondanks mogelijke toegang door Amerikaanse autoriteiten, artikel 49 lid 1 lit. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken onder “Cookies” aan het einde van onze website.

Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://​www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​t​e​c​h​n​o​l​o​g​i​e​s​/​ads . Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://​policies​.google​.com/​p​r​i​v​a​c​y​?​g​l​=​n​l​&​h​l​=nl.

a) Google Ads- conversies bijhouden

conversies als onderdeel van Google Ads om het succes van onze advertentiecampagnes te meten en de advertentiekosten eerlijk te berekenen. We streven er ook naar om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website aantrekkelijker voor u te maken.

Bij conversion tracking plaatst Google een cookie wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De volgende gegevens worden verwerkt als onderdeel van deze dienst: het IP-adres, browser- en apparaatinformatie, de verwijzende URL, het tijdstip van het bezoek, de cookie-ID en algemene gebruiksgegevens, zoals de advertenties waarop is geklikt en het webverzoek. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. We ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De standaardlevensduur van Google Ads-cookies is 30 dagen. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

b) Google Ads ‑remarketing

Remarketing als onderdeel van Google Ads . Met de remarketingfunctie van Google Ads kunnen we gebruikers binnen het advertentienetwerk van Google targeten die al interactie hebben gehad met onze website.

Voor deze doeleinden voert Google bij het oproepen van onze en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, direct een code uit en worden zogenaamde (re)marketingtags (ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. . Bovendien plaatst Google cookies in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maken met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt.

De volgende gegevens worden verwerkt: het IP-adres, browser- en apparaatinformatie, de referrer ‑URL, het tijdstip van het bezoek, de cookie-ID, het webverzoek en algemene gebruiksgegevens, zoals de bezochte pagina’s. Google gebruikt deze gegevens om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens worden maximaal 18 maanden bewaard.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren . Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google Marketing Services, kunt u de instellings- en opt ‑out-opties van Google gebruiken: http://​www​.google​.com/​a​d​s​/​p​r​e​f​e​r​e​n​ces.

21. Facebook – , aangepaste doelgroepen en Facebook- marketingservices

We gebruiken de “metapixel” van de meta platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“ Meta ”). De metapixel is een JavaScript-code die in websites is geïntegreerd. De pixel koppelt het gedrag van mensen op de website aan Facebook-gebruikersprofielen.

De verzamelde gegevens worden meestal verzonden naar een Meta- server in de VS. Bij de verwerking van uw gegevens in de VS bestaat het risico dat autoriteiten (zoals geheime diensten) toegang krijgen tot de verzonden gegevens, die deze gegevens verzamelen en analyseren. Ook de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene kan niet worden gegarandeerd.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. een AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in de cookie-instellingen aan het einde van onze website. Met de indiening van uw toestemming voor gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a DSGVO, ondanks mogelijke toegang door Amerikaanse autoriteiten, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS, artikel 49, lid 1 , lit. een AVG. Bovendien hebben ingelogde gebruikers de mogelijkheid om op interesses gebaseerde advertenties op Facebook te beheren op https://​nl​-nl​.facebook​.com/​a​d​s​/​s​e​t​t​i​ngs.

het gegevensbeleid van Meta op https://​nl​-nl​.facebook​.com/​p​r​i​v​a​c​y​/​p​o​l​i​c​y​/​?​e​n​t​r​y​_​p​o​i​n​t​=​d​a​t​a​_​p​o​l​i​c​y​_​r​e​d​i​r​e​c​t​&​e​n​t​r​y=0 voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens Meta verzamelt, voor welke doeleinden, hoe zij deze informatie gebruikt en deelt binnen de groep en met partners . U vindt er ook informatie over hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen tegen Meta .

We gebruiken de metapixel voor de volgende doeleinden:

a) Aanmaken van aangepaste doelgroepen

Custom Audiences stellen ons in staat om advertenties te optimaliseren door op interesses gebaseerde advertenties, zogenaamde “Facebook Ads” af te spelen voor mensen die al interactie hebben gehad met onze website of om doelgroepen te creëren voor de weergave van Facebook-advertenties. Meta gebruikt cookies waarmee Meta websitebezoekers kan koppelen aan een Facebook-gebruikersaccount. Ga naar https://​www​.facebook​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​c​o​o​k​i​es/ voor meer informatie over hoe Meta cookies gebruikt .

Door gebruik te maken van “Custom Audiences ”, maakt uw webbrowser automatisch een directe verbinding met de Metaserver . De metapixel verzamelt het IP-adres en de geografische locatie, browserinformatie en de verwijzende URL via de Http-header. Naast pixelspecifieke gegevens zoals de pixel-ID en cookie-informatie, registreert de metapixel de acties die de bezoeker op onze website onderneemt (zogenaamde gebeurtenisgegevens). Evenementgegevens zijn informatie over het surfgedrag, zoals welke zoektermen je hebt gebruikt en welke producten je hebt bekeken, in je winkelmandje hebt gedaan of hebt gekocht. Het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond, wordt ook opgeslagen in verband met de betreffende gebeurtenis. Evenementgegevens worden door Meta maximaal 2 jaar bewaard.

Als u een Facebook-gebruikersaccount heeft en bent geregistreerd, kan Meta het bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Meta uw IP-adres en eventueel andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

We ontvangen alleen anonieme gegevens van Meta , die we gebruiken om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties vast te leggen voor statistische doeleinden. Op de reikwijdte en het verdere gebruik van de door het gebruik van Custom Audiences van Meta verzamelde gegevens hebben wij geen invloed.

Voor de verwerking van de evenementgegevens voor het leveren van campagnerapportages en analyses hebben wij met Meta een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform de AVG, waarna Meta de gegevens strikt volgens onze instructies voor ons verwerkt. Het verzamelen van persoonsgegevens via de metapixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen en het afstemmen van reclamecampagnes is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zie https://​www​.facebook​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​n​t​r​o​l​l​e​r​_​a​d​d​e​n​dum voor meer informatie . Bovendien blijft Meta als enige verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van gebeurtenisgegevens nadat deze naar Meta zijn verzonden .

b) conversie bijhouden

Met behulp van Conversion- Tracking kunnen we het succes van onze advertenties meten en onze advertentiemaatregelen optimaliseren. Zodra iemand interactie heeft met onze Facebook-advertentie, onze website bezoekt en een actie uitvoert, bijvoorbeeld iets koopt, wordt de metapixel geactiveerd. Het rapporteert deze actie, waardoor we kunnen zien of een Facebook-advertentie succesvol was, d.w.z. tot een aankoop heeft geleid (zogenaamde ” conversietracking ”). Meta maakt ook gebruik van cookies die het mogelijk maken om conversies toe te schrijven aan hun campagnes.

We ontvangen alleen anonieme gegevens van Meta , die we gebruiken om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te evalueren en onze advertentiemaatregelen te optimaliseren. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de door Meta verzamelde gegevens door het gebruik van de metapixel. Voor zover wij weten, ontvangt Meta de informatie dat u op het betreffende deel van onze website bent gekomen of op een van onze advertenties hebt geklikt.

Als u een Facebook-gebruikersaccount heeft en bent geregistreerd, kan Meta het bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Meta uw IP-adres en eventueel andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

Meta een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform de AVG, waarna Meta de gegevens voor ons strikt volgens de instructies verwerkt.

het privacybeleid van Meta naar https://​www​.facebook​.com/​a​b​o​u​t​/​p​r​i​v​acy .

c) Geavanceerd matchen

Verder gebruiken we bij het gebruik van de metapixel de extra functie “uitgebreide vergelijking” (gegevens zoals telefoonnummers, e- mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers worden gebruikt) om doelgroepen te vormen ( ” Custom Audiences ” of ” Look Alike ”). Publiek ”) naar Meta (versleuteld). De verzonden gegevens worden na het vergelijkingsproces door Meta verwijderd . Voor de gegevensverwerking hebben wij met Meta een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform de AVG, waarna Meta de gegevens voor ons strikt volgens de instructies verwerkt. De verzonden gegevens worden na het vergelijkingsproces door Meta verwijderd .

Meer informatie over “uitgebreide matching”: https://​nl​-nl​.facebook​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​6​1​1​7​7​4​6​8​5​6​5​4​6​6​8​?​i​d​=​1​2​0​5​3​7​6​6​8​2​8​3​2​142).

22. Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH

Om een speciale aanbieding te selecteren die momenteel voor u interessant is in de regio, pseudonimiseren en versleutelen wij uw aanspreekvorm, geboortejaar, land, postcode, hashwaarde van het e‑mailadres en uw IP- adres aan Sovendus GmbH , Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (“ Sovendus ”). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e – mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame van Sovendus . Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiligingsdoeleinden en wordt meestal na zeven dagen geanonimiseerd.

Wanneer u op een speciale aanbieding klikt, sturen we ook uw naam, uw adresgegevens en uw e‑mailadres in versleutelde vorm naar Sovendus om de gepersonaliseerde aanvraag voor de speciale aanbieding van de productaanbieder voor te bereiden .

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. een AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in de cookie-instellingen aan het einde van onze website.Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op https://​online​.sovendus​.com/​n​l​/​o​n​l​i​n​e​-​p​r​i​v​a​c​y​v​e​r​k​l​a​r​i​ng/.